Modul 1. Funktionsförmågor

En grundläggande genomgång av funktionsförmågor och hur nedsatta och ojämna funktionsförmågor påverkar oss, men även vad du som personal ska tänka på när du möter barn och unga med nedsatta funktionsförmågor.

Modul 2. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Barn och unga med NPF är överrepresenterande inom hela samhällsvården. Här får vi grundläggande kunskap om NPF såsom adhd, autismspektrumtillstånd, språkstörning och Tourettes syndrom.  

Modul 3. Flickor

Flickor som placeras beskrivs ofta som en ”svår målgrupp”. Varför är det egentligen så? I den här föreläsningen har vi fokus på placerade flickor med NPF, samsjuklighet, deras särskilda problematik och svårigheter. Vi tittar även närmare på våra föreställningar och förväntningar på flickor.

Modul 4. Bemötande i vardagen

Vi vet att ett gott bemötande är det viktigaste för att placerade barn och unga ska må bra och kunna ta till sig vård och behandling. Men vad innebär egentligen ett gott bemötande för de unga i deras vardag? I den här modulen får vi möta utbildare Petter Marklund från SiS och ungdomarna Matilda och Laura och höra deras tankar kring vad ett gott bemötande innebär och hur du som vuxen kan agera för att ge ett gott bemötande i de ungas vardag. 

Modul 5. Stress

Placerade barn bär ofta på en hög grundläggande stress. Barn och unga med nedsatta funktionsförmågor och NPF har även en särskilt sårbarhet för stress. I den här föreläsningen fokuserar vi därför på stress och dess mekanismer. För vad händer egentligen i hjärnan när vi är stressade? Hur kan stressen ta sig uttryck? Och vad är viktigt för oss som personal att tänka på.

Modul 6. Bemötande vid akut stress

Den här föreläsningen fokuserar på hur vi möter barn och unga som befinner sig i en akut stress. En akut stress som i många fall resulterar i utbrott. Vi går igenom hur vi kan förebygga, hantera och förändra situationer som uppstår när unga är stressade. Men även hur vi kan utvärdera situationer och lära oss av det.

Modul 7. Etiken i praktiken

Här får vi en föreläsning om hur vi personal kan gå in i den onda respektive goda cirkeln. Hur bra det kan gå när man håller sig innanför den goda cirkeln, såväl som hur illa det kan gå om man som boendepersonal hamnar i den onda cirkeln.  

Modul 8. Begriplighet och delaktighet

Här får vi först se en film med Matilda, en ungdom som har erfarenhet av att vara placerad. Matilda beskriver sin placering som otrygg med känslor som stress och maktlöshet. Därefter får vi en föreläsning om hur vi som personal kan skapa en begriplig vardag och öka delaktighet genom BID-samtal.

Modul 9. Tydliggörande pedagogik

I den här föreläsningen får vi en genomgång av metoden tydliggörande pedagogik, som används för att förtydliga vad som förväntas i en viss situation. För barn och unga med NPF kan just bristande förutsägbarhet vara en stark orsak till stress. Genom tydliggörande pedagogik kan stressnivåerna sänkas och göra ungdomen mer självständig i sin vardag. 

Modul 10. Möten

Många placerade ungar har många kontakter och många möten. I den här föreläsningen fokuserar vi på hur vi kan öka delaktigheten under möten. Vi får igenom Samordnad Individuell plan, SIP som redskap samt ger konkreta mötestips om hur vi kan bygga upp möten, hjälpmedel på möten och vad som är viktigt att tänka på. 

Modul 11. Fysisk miljö

Här går vi igenom vikten av miljön. Vi går igenom och ger tips på hur vi kan skapa en tillgänglig, tydlig och hemlik miljö. Vikten av en intryckssanerad miljö och hur under- samt överstiumuli påverkar placerade barn och unga. Även hur vi kan skapa utrymme för avslappning och återhämtning både inomhus och utomhus. 

Modul 12. Skola

Placerade barn har ofta luckor i sin skolgång och erfarenheter av att misslyckas i skolan. Ofta hamnar man i diskussionen om vems ansvar skolgången är för placerade barn och unga. I den här föreläsningen fokuserar vi på vad du som personal kan göra för att stötta era ungdomar i skolan. 

Modul 13. Organisation

Hur kan vi skapa en organisation som möter placerade barn och unga på bästa sätt. Här fokuserar vi på vikten av att lyssna på barn och unga, hur kunskap om NPF och anpassningar gör skillnad, vikten av att prata med varandra, hur attityder och ord påverkar arbetskulturen samt vikten av att agera och ingripa om något inte är rätt.